Sök

Kategorier

Bästsäljare

Extrapriser

Tillverkare

Tyresö golf banner lokala regler

            

Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler

Fastställda av SGF och gäller över hela Golfsverige och gäller fr.o.m 2012 

STENAR I BUNKER

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

MARKERINGAR

Följande markeringar gäller på banan.

Banmarkering

Regel

Vit – Out-of-Bounds

27

Gul - Vattenhinder

26

Röd - Sidovattenhinder

26

Blå – Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit – Mark Under Arbete varifrån spel är förbjudet

RfG Bil 1 Del B-2a

Markering (vilken färg som helst) med grön topp –

Miljökänsligt område (MKO)

RfG Bil 1 Del B-2b

Orange – Oflyttbart hindrande föremål

24-2

                    

Godkända 2012-04-11 SGDF / Regelkommittén

Lokala Regler                 

På Tyresö Golf gäller Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler (se separat anslag) samt nedanstående Lokala Regler. Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

1. Out of bounds Regel 27-1

a. Staketen bakom green på hål 3 och hål 13 markerar out-of-bounds.

b. Out of bounds mellan hål 12 och hål 14 gäller endast vid spel på hål 14. Vid spel på hål 12 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.

2. Vattenhinder, boll spelad provisoriskt under Regel 26-1

    Om det är tveksamt om en boll är i eller förlorad i vattenhindret på hål 3 får spelaren spela en

    annan boll provisoriskt enligt någon av de valmöjligheter i Regel 26-1 som är tillämpliga.

    Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna boll.

    Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren antingen spela den ursprungliga

    bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

    Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifieras inom fem minuter som tillåts för

    sökande måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

    Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slags plikt. 

3. Mark under arbete (MUA) Regel 25-1

a. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

    Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.

b. Myrstackar är mark under arbete.

c. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

4. Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2

    Alla vita, gula och röda avståndsplattor på fairway, som visar 200, 150 respektive 100 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål.

5. Skydd av unga träd identifierade med orange färg eller stödpinne

    Om ett sådant träd eller stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving,

    skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

    Om bollen ligger i ett vattenhinder, skall spelaren, lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i),

    med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i

    vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.

    Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

    Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom

     att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom

     användande av en onödig onormal stans, sving eller spelriktning.

     Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slags plikt. 

6. Oflyttbara hindrande föremål nära green

    Lättnad för störande inverkan av sprinklerlock får tas enligt Regel 24-2. Därutöver får spelaren

    lättnad utan plikt för ett sprinklerlock som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför

    green och inte i ett hinder och sprinklerlocket är på eller inom två klubblängder från green och

    inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas

    och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har

    sprinklerlocket i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.

    Lättnad enligt denna lokala regel kan också tas om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart

    hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta

    lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg,

    som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.

    Bollen får rengöras när den lyfts. 

    Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slags plikt. 

7. Boll träffar ledningstråd

    Om en boll träffar en ledningstråd, ledningsstolpe eller stag, skall spelaren, utan att räkna slaget och

    utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel

    20-5.

    Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slags plikt

8. Avståndsmätare tillåten

    För allt spel på Tyresö Golfs bana får spelaren använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd.

    Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra

    förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet)

    bryter spelaren mot Regel 14-3 och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation.

    Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra

    funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

    Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en

    avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att (a) applikationen endast mäter

    avstånd och (b) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som

    strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

    När en spelare bryter mot Regel 14-3 är ronden inte handicapgrundande..

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Mobiltelefon

                                                        Mobiltelefon eller annan utrustning  (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd

                                                        under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

Nödsituationer                              För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

Kontakt med tävlingsledningen  Exempel ospelbar bana p.g.a regn, behov av domare m.m.

                                                        Om utrustningen avger ljudsignal eller om spelaren använder den för kommunikation av något slag

                                                        annat än i ovan beskrivna situationer är plikten:

Första överträdelsen:                   Matchspel förlust av hålet.                                       Slagspel två pliktslag

Andra överträdelsen:                    Diskvalifikation

                                                        Det är tillåtet att använda mobiltelefon i anslutning till klubbhuset.


LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Banpersonal

Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men tar rimlig hänsyn till spelet.

Invänta klartecken  (uppsträckt arm) innan du slår.

Bunkerkrattor

Krattorna skall ligga i bunkern och i spelriktningen.

Hundar

Får medföras kopplade under sällskapsspel. Dock ej vid tävlingsspel.

Bagvagnar

Bagvagnar får ej dras över tee. Inte heller på foregreen eller mellan green och greenbunkrar. Detta

gäller givetvis också golfbilar eller golfmopeder.

Peggar på tee

Ta bort era gamla och använda peggar från tee, slå inte ner dom i marken.

Hål nr: 5 och 17

När ni har kommit upp på green, gå åt sidan, och vinka fram bakomvarande boll.

 


".(9949*3651)."